Kto jest Online

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Losowe zdjęcie

RaDaR

1. Wszystkie turnieje zgłaszane do RaDaRu muszą być turniejami wrzutowymi.

2. Polski Ranking Darta (RaDaR) oparty jest na rozgrywanych w kraju turniejach otwartych (z wyjątkiem punktu II 1e i II 1f) i stanowi podstawę do utworzenia krajowej listy rankingowej.

3. Na wszystkich turniejach zgłaszanych do RaDaRu, kategorii okręgowej i wyższej, musi być obecny sędzia zawodów (czyli osoba posiadająca licencję sędziowską PFD).

4. Zawodnicy zagraniczni, startujący w polskich turniejach (z zastrzeżeniem punktu III.5), umieszczani są na liście rankingowej RaDaR na podstawie indywidualnej decyzji Organizatora Rankingu - Polskiej Federacji Darta.

5. Niniejszy Regulamin dotyczy konkurencji tarczy klasycznej.

6. Podstawowymi listami rankingowymi Polskiego Rankingu Darta są indywidualne listy seniorów 501 d.o. w konkurencjach mężczyzn i kobiet. Turnieje innych gier typu X01 (np. 301, 701) mogą być zaliczone  na podstawie indywidualnej decyzji Organizatora Rankingu - Polskiej Federacji Darta. Punkty zdobyte w turniejach otwartych wpisywane są na właściwe listy rankingowe mężczyzn i kobiet, według miejsc zajętych w konkurencji otwartej turnieju.

7. Począwszy od sezonu 2008/2009 tworzona jest (w przypadku gry minimum 20 osób), osobna lista rankingowa dla zawodników i zawodniczek, którzy nie skończyli 16 lat (urodzili się w 1992 lub później). Zawodnik(czka) do lat 16 nie musi posiadać licencji PFD na turniejach zaliczanych do Radar-u jeśli gra tylko w turniejach indywidualnych. W przypadku gry w lidze drużynowej pod patronatem PFD wymóg posiadania licencji PFD istnieje. Zawodnik/zawodniczka sklasyfikowana w rankingu juniorów nie może jednocześnie znajdować się w rankingu seniorów. Mają oni prawo, do końca października 2008 roku, zrzec się (pisemnie) statusu juniora (juniorki), wstępując tym samym w szeregi seniorów i uczestnicząc w sporządzonej dla nich liście rankingowej RaDaR, nie tracąc zdobytych punktów.

8. W miarę potrzeby tworzone będą również inne rodzajowe listy rankingowe, np. w konkurencjach zespołowych, w grach innych niż X01 itp.

9. Począwszy od sezonu 2004/2005 punkty do rankingu RaDaR naliczane są od 01.06.xxxx do 31.05. roku następnego.

10. Regulamin Rozgrywek kolejnego sezonu zostanie ogłoszony przed jego rozpoczęciem, po uwzględnieniu wniosków wynikających z praktyki turniejowej.

II. DEFINICJE, KLASYFIKACJA TURNIEJÓW 1. W ramach Polskiego Rankingu Darta RaDaR klasyfikowane są turnieje następujących rodzajów:

a)      kategoria M (turniej mistrzowski - Mistrzostwa Polski) - współczynnik punktowy 30 - Termin turnieju zostanie podany przez Organizatora Rankingu nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia gier. Pula nagród - minimum 5790zł.

b)      kategoria I (turniej krajowy specjalny) - współczynnik punktowy 20 - turniej rangi ogólnopolskiej. Turniej musi być zgłoszony do Organizatora Rankingu nie później niż 6 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia gier. Pula nagród - minimum 4800zł.

c)    kategoria II (turniej krajowy) - współczynnik punktowy 14 - turniej rangi ogónopolskiej, organizowany w ramach cyklu Polish Dart Cup. Pula nagród - min. 3270zł. Turniej musi być zgłoszony do Organizaytora Rankingu nie później niż 4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia gier.

d)       kategoria III (turniej okręgowy - specjalny) - współczynnik punktowy 8 - turniej rangi okręgowej. Pula nagród min. 1000zł, objęcie patronatu nad imprezą oraz zapewnienie uczestnictwa czołówki zawodników z rankingu. Minimalna liczba uczestników: w konkurencji mężczyzn 25, w konkurencji kobiet 7. Zgłoszenie turnieju - na 3 tygodnie przed rozgrywkami.

e)      kategoria IV (turniej okręgowy) - współczynnik punktowy 4 - turniej rangi okręgowej. Każdy okręg ma prawo do zorganizowania dwóch klasyfikowanych turniejów tej rangi w ciągu miesiąca. W przypadku chęci zorganizowania większej ilości turniejów o ich dopuszczeniu decyduje organizator rankingu, zapewniając każdemu z operatorów możliwość zorganizowania jednego turnieju w miesiącu. Pula nagród - minimum 400 zł. Minimalna liczba uczestników: w konkurencji mężczyzn 17, w konkurencji kobiet 7. Turniej musi być zgłoszony do Organizatora Rankingu nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia gier. Każdy okręg ma prawo zorganizować raz w sezonie turniej okręgowy zamknięty.

f)      kategoria V (turniej klubowy) - współczynnik punktowy 1 - turniej organizowany przez klub. Każdy klub ma prawo do zorganizowania nieograniczonej ilości klasyfikowanych turniejów tej rangi w ciągu miesiąca kalendarzowego. Jeden turniej  tej rangi w miesiącu może być potraktowany przez klub jako turniej zamknięty. Informacja o zamkniętej formule turnieju musi być podana do wiadomości ogólnej nie krócej niż tydzień przed terminem gier. Minimalna liczba uczestników: w konkurencji mężczyzn 7, w konkurencji kobiet 7.

2.  Wszystkie nagrody dla zawodników wynikające z niniejszego regulaminu mogą być nagrodami rzeczowymi o wartości odpowiedniej dla turnieju poszczególnej kategorii (wymagane jest umieszczenie tego w zgłoszeniu turnieju).

3. Turnieje kategorii krajowej (kat. I i II) i mistrzowskiej (kat. M) rozgrywane są wyłącznie w oddzielnych konkurencjach męskich i kobiecych. W pozostałych kategoriach jest to zalecane, dopuszcza się jednak rozgrywanie turniejów wspólnych (otwartych).

III. ZASADY PRZEPROWADZANIA TURNIEJÓW 1. Turnieje klasyfikowane mogą być rozgrywane tylko na tarczach licencjonowanych, spełniających wymogi właściwych dla danego turnieju regulaminów sportowych, organizowane wyłącznie przez licencjonowanych operatorów.

Lista automatów posiadających aktualną na sezon 2008/2009 homologację PFD opublikowana zostanie w Dart Echo i na stronie internetowej PFD (www.dart.pl).

 2. Wyniki turnieju w formie pisemnej (również drogą fax i e-mail) winny być dostarczone do Organizatora Rankingu niezwłocznie po zakończeniu turnieju, jednakże nie później niż w ciągu 7 kolejnych dni roboczych. Po tym terminie wyniki nie będą uwzględniane. Ewentualne protesty w tej sprawie rozpatrywane będą do następnego uaktualnienia listy rankingowej RaDaR.

3. Turnieje kat. okręgowej i wyższej dostępne są wyłącznie dla zawodników, posiadających aktualne krajowe licencje sportowe PFD. Dotyczy to także Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Pozostałe turnieje klasyfikowane są jako otwarte dla wszystkich zawodników, z zastrzeżeniem punktu 4.

4. Do rankingu ogólnopolskiego RaDaR zaliczane są punkty tylko tym zawodnikom, którzy w chwili rozgrywania danego turnieju posiadają aktualną licencję sportową PFD. Wyjątek stanowią turnieje kategorii klubowej (kat. V), z których do klasyfikacji RaDaR zaliczane są również punkty zawodnikom nie posiadającym licencji.

5. W turniejach mogą również brać udział zawodnicy nie posiadający obywatelstwa polskiego lub zamieszkali poza granicami Polski, z wyłączeniem turniejów kat. M, I i II, na które wymagana jest zgoda Organizatora Rankingu.

6. Organizatorzy mogą ograniczyć liczbę startujących, jeśli uzasadniają to możliwością przeprowadzenia turnieju. W turniejach kat. M I i II wprowadzenie ograniczenia wymaga uzyskania zgody Organizatora Rankingu. O pierwszeństwie startu decyduje wówczas w kolejności:

a) wyższe miejsce na liście rankingowej;

b) losowanie lub - w miarę możliwości - gry eliminacyjne.

O fakcie limitowania liczby startujących organizatorzy zobowiązani są powiadomić Organizatora Rankingu nie później niż w terminach analogicznych jak w punkcie V.2. niniejszego Regulaminu.

7. Podstawowym systemem rozgrywek turniejów RaDaR jest system podwójnego k.o. (do dwóch przegranych meczów). Dopuszczalne jest zastosowanie innego systemu rozgrywek (na które wymagana jest zgoda Organizatora Rankingu)

Mecze turniejowe rozgrywa się:

Klubowe - do dwóch wygranych legów,

Okręgowe i okręgowe-specjalne - do dwóch wygranych legów, półfinały i finały do trzech,

Krajowe oraz mistrzowskie - do dwóch wygranych, od miejsca 7/8 do trzech, a finały do czterech.

8. W turnieju może być rozstawianych do 1/16 zawodników, przy założeniu, że całość stanowi liczba zawodników ze stosowanej drabinki turniejowej (32, 64, 128 itd.). Podstawą do rozstawienia zawodników w turniejach jest oficjalna lista rankingowa (Wyjątek stanowi pierwszy turniej krajowy w każdym sezonie - dla niego podstawą rozstawienia jest lista otwarcia sezonu z 1.06). W przypadku startu w turnieju zawodników zagranicznych, przy rozstawieniu może być stosowana, każdorazowo po konsultacji z Organizatorem Rankingu, całkowicie lub częściowo europejska lub światowa lista rankingowa. W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody Organizatora Rankingu i wcześniejszym podaniu do wiadomości, mogą być stosowane inne zasady rozstawienia zawodników.

9. W przypadku dzielenia miejsca na liście rankingowej, podstawą do rozstawienia w turnieju jest przeprowadzone między zainteresowanymi zawodnikami losowanie.

10. Kalendarz Turniejów na następny rok ustalany jest przez Organizatora Rankingu, na podstawie propozycji nadesłanych przez organizatorów turniejów. W terminach zarezerwowanych dla turniejów kat. M, I i II nie mogą być rozgrywane, zaliczane do rankingu RaDaR, turnieje okręgowe i okręgowe-specjalne. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w nadesłanych propozycjach będzie to konsultowane z autorami propozycji.

11. W przypadku kolidowania ze sobą terminów ważnych imprez ostateczną decyzję o terminach przeprowadzania turniejów kat. M, I, II, III i IV podejmuje Organizator Rankingu.

IV. PUNKTOWANIE I KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW, TABELE PUNKTOWE 1. Podstawą wyliczenia punktów zdobytych w turnieju Polskiego Rankingu Darta RaDaR są Tabele Punktowe.

2. Liczba punktów rankingowych zawodnika ustalana jest przez dodanie punktów klasyfikacji bieżącej do punktów wyjściowej listy rankingowej sezonu.

3. Na liście otwarcia (wyjściowej) sezonu ujęci są zawodnicy, którzy:

a) panowie: uczestniczyli w minionym sezonie w trzech lub więcej turniejach, zaliczanych do klasyfikacji RaDaR i uzyskali nie mniej niż 100 punktów rankingowych;

b) panie: w minionym sezonie uzyskały nie mniej niż 100 punktów rankingowych.

c) jeżeli do 30.11.2008 zawodnik/zawodniczka nie rozegra żadnego turnieju punktowanego punkty z listy otwarcia przepadają.

d) zawodnicy, którzy wykupią licencję w terminie do 31.07.2008 otrzymają dodatkowo 100 pkt do Rankigu, w terminie między 1.08.2008 a pierwszym turniejem krajowym we wrześniu 2008 - dodatkowo 50 pkt. W kazdym innym późniejszym terminie kązdy zawodnik otrzyma dodatkowo 10 pkt..

4. Liczba punktów na liście otwarcia sezonu ma wartość 1 % liczby punktów listy zamknięcia poprzedniego sezonu, zaokrąglona do wartości całkowitej.

5. Do klasyfikacji zawodnika zaliczane są wyniki uzyskane w 36 (trzydziestu sześciu) najkorzystniej punktowanych dla danego zawodnika turniejach sezonu.

6. Oficjalna lista rankingowa uaktualniana jest co miesiąc, nie później niż 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca.

7. O lepszym miejscu na liście rankingowej decyduje większa liczba zdobytych punktów rankingowych z zastrzeżeniem, że kolejność miejsc od 1 do 10 wśród mężczyzn i 1-3 wśród kobiet ustalana jest wyłącznie na podstawie punktów, zdobytych w turniejach kategorii mistrzowskiej i krajowej. O awansie do pierwszej dziesiątki wśród M i pierwszej trójki wśród K i spadku z nich decydują punkty zdobyte we wszystkich turniejach.

8. W sezonie 2008/09 Organizator wprowadza dla zawodników (-czek), którzy na koniec sezonu (31.05) zajęli w Rankingu miejsca od 1-20 (1-10) nagrody finansowe. Szczegóły w odzielnych komunikatach Zarządu PFD.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia punktowanych turniejów typu "MASTERS RaDaR" dla 64 najlepszych zawodników (16 zawodniczek). O terminie ich przeprowadzenia powiadamia się minimum 1 miesiąc wcześniej podając datę zamknięcia rankingu dla wyłonienia 64 M i (16 K). W zależności od możliwości Organizator może przeprowadzić inne turnieje nie wymienione wyżej podając zasady do nich z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.

V. ZASADY UCZESTNICTWA W RANKINGU 1. Do klasyfikacji Polskiego Rankingu Darta RaDaR zaliczane są wyniki uzyskane w turniejach, prawidłowo zgłoszonych do kalendarza imprez.

2. Do tworzonego i istniejącego kalendarza imprez turnieje należy zgłaszać z następującym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia:

a) turnieje kat. M (mistrzowskie) - 2 miesiące;

b) turnieje kat. I (krajowe-specjalne) - 6 tygodni;

c) turnieje kat. II (krajowe) - 4 tygodnie;

d) turnieje kat. III (okręgowe-specjalne) - 3 tygodnie;

e) turnieje kat. IV (okręgowe) - 2 tygodnie;

f) turnieje kat. V (klubowe) - zgłoszenie zalecane, ale wystarcza przekazanie wyników;

3. Zgłoszenie turnieju winno zawierać:

nazwę i proponowaną rangę turnieju; termin rozgrywek: datę i godzinę rozpoczęcia, planowaną datę i godzinę zakończenia; miejsce rozgrywek, adres, telefon, telefax; termin i sposób zgłoszeń zawodników: adres, telefon, telefax, e-mail; ewentualne ograniczenie liczby startujących; wysokość opłaty startowej i sposób opłacania gry; wysokość nagród i rodzaj (rzeczowe, pieniężne); imię i nazwisko sędziego. 4. Zgłoszenie wyników turnieju winno zawierać:

tabelę wyników; ilość oraz markę automatów, na jakich został przeprowadzony; nazwisko i numer telefonu organizatora oraz operatora w danym rejonie; czytelny podpis operatora lub osoby upoważnionej do organizowania turnieju; podpis sędziego zawodów (za wyjątkiem turniejów klubowych). Wyniki powinny być zgłaszane do biura PFD niezwłocznie po turnieju, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni roboczych  po rozgrywkach.

5. Zgłoszenie zawodnika po raz pierwszy w nowym sezonie, winno zawierać wymienione niżej dane typu (a), może zawierać dane typu (b):

(a) informacje konieczne - do jednoznacznego przypisania punktów:

nazwisko i imię; datę urodzenia; reprezentowany klub - zgodnie z przynależnością do drużyny występującej w rozgrywkach drużynowych PFD; w przypadku, gdy zawodnik nie został zgłoszony do żadnej drużyny ligowej w ramach rozgrywek PFD podaje się jego miejscowość zamieszkania. Brak pełnych danych typu (a) może spowodować przypisanie punktów rankingowych innemu zawodnikowi. Reklamacje z tego powodu nie muszą być uwzględnione. Zawodnicy oprócz punktów dla siebie walczą dla swoich okręgów o jak największą liczbę miejsc w Mistrzostwach Polski.

(b) informacje dodatkowe - do indywidualnego kontaktu z zawodnikiem:

kontakt: numer telefonu lub adres elektroniczny; adres zamieszkania. 6. Lista rankingowa publikowana będzie w Internecie i czasopismach darterskich, a na życzenie przesyłana pocztą elektroniczną lub - na koszt zamawiającego - pocztą tradycyjną, w formie wydruku lub zapisu na dyskietce.

VI. OPŁATY 1. Opłaty wpisowe od zawodników wpłacane organizatorowi turnieju, powinny wynosić:

w turniejach kategorii M 30 zł; w turniejach kategorii I 25 zł; w turniejach kategorii II minimum 20 zł; w turniejach kategorii III sugerowane 15 zł; w turniejach kategorii IV sugerowane 10 zł; w turniejach kategorii V sugerowane 2 zł. Nie przestrzeganie tego warunku będzie podstawą do nie zaliczenia wyników turniejów.

2. Wniesienie opłaty przez organizatora turnieju jest, przy spełnieniu innych wymogów regulaminowych, warunkiem sklasyfikowania turnieju w rankingu RaDaR.

3. Zmiany przynależności klubowej/drużynowej zawodnika w Rankingu w trakcie trwania sezonu dokonuje się po potwierdzeniu przez Okręg macierzysty zmiany i wcześniejszej opłacie manipulacyjnej w wysokości 30 zł.